Ny medlem – Parkering

Parkering på området Brf. BoKlok Västra Gryet i Kävlinge

1) Klagomål om felaktigt nyttjande av parkeringsplats för rörelsehindrade

2) Klargörelse av gällande regler för Brf. BoKlok Västra Gryet i Kävlinge

3) Beslut om parkeringsvaktbolag och information om kostnad därav

 

1) Acceptera lagar och regler! Acceptera beslut/svar från styrelsen som följer lagen!

 

2) Lagar om parkeringsplatser & Föreningens förordningsregler:

*Fordon parkeras inom markerade platser

*Fordon får ej parkeras i vändzon enligt lag/skyltning

Varaktigt stannande, bilen står stilla med motorn avstängd utan någon person i bilen

*Fordon får enligt lag stanna i vändzon där detta skyltats

Kort stannande endast för snabb av-/påstigning av person och av-/pålastning

Föreningen kan få stora böter om utryckningsfordon inte kommer fram eller hindras från att snabbt vända i vändzon, då föreningen ansvarar för att se till att den är tom

*Gästparkeringen får användas av besökande och av boende med extra fordon

*Parkering max 3 dygn i rad

*Avställda fordon och fordon med körförbud får ej vara uppställda på området, gäller även den egna parkeringsplatsen tillhörande lägenheten för att:

*Området är ingen uppställnings-/förvaringsplats för fordon som ej är i bruk

Gäller avställda och avregistrerade fordon, samt fordon belagda med körförbud

          Det finns särskilda platser för och företag som ombesörjer förvaring av dessa

*Avställda fordon tar upp plats som behövs åt andra bruksdugliga fordon

Platserna på gästparkeringen är till för fungerande fordon, besökandes fordon samt boendes ”extrabil”

*Avställda fordon är ej fullt försäkrade

          Föreningens försäkring får betala alla skador som den avställda bilen kan råka orsaka

 

Regler för och lagar om parkeringsplats för rörelsehindrade

*Fordon med synligt tillstånd får parkera på parkeringsplats för rörelsehindrade vid avhämtning och avlämnande av passagerare

*Föreningen/styrelsen får besluta att fordon med särskilt tillstånd får parkera på parkeringsplats för rörelsehindrade även ej vid avhämtning/avlämning av passagerare

Detta har vi gjort för handikappanpassad taxibuss som inte får plats på en vanlig parkeringsruta

Privat mark, markägaren bestämmer villkoren

 

Lagar om parkering, kontrollavgift och andra åtgärder

*Föreningen är markägare.

*Styrelsen agerar som markägare.

*Markägaren har rätt att upplåta mark för parkering, sätta upp villkor för parkering eller förbjuda parkering på sin mark.

*Markägaren har rätt att besluta att fordon får parkeras på parkeringsplats för rörelsehindrade om denne finner det tillrådigt.

*Med fordon menas fordon upptagna i fordonsregistret.

*Markägaren har rätt att meddela fordonsägaren om olovlig parkering.

 

Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering

1, 3§ Markägaren har rätt att ta ut kontrollavgift för fordon som inte parkerat enligt villkoren, så länge dessa markerats med tydlig skyltning på platsen och inte överstiger kommunens nivå på kontrollavgifter i området.

600 kr för Förbud att stanna fordon och för Uppställning på parkeringsplats för rörelsehindrad med särskilt tillstånd, Stannande eller parkering i vägkorsning eller inom ett avstånd av 10 m från korsande körbanas närmaste ytterkant, Stannande eller parkering mot färdriktning, Stannande eller parkering på gång- och/eller cykelbana, Felparkeringsavgiften skall vara 300 kronor vid förseelser i övriga fall, Kommunens beslut 2007-03-01 http://www.kavlinge.se/download/18.3d7c5c6f110a6b3fc6180001049/Kf+protokoll+070201.pdf

 

4, 8§ Markägaren får själv belägga felparkerat fordon med kontrollavgift för varje påbörjat dygn, minst 6 timmar mellan varje och max 5 avgifter totalt.

 

Kontrollavgift som ej betalas inom angiven tid skall påminnas därefter får markägaren låta gå till inkasso.

 

Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall

Markägaren får begära flyttning av fordon från platsen om det stått där minst 7 dygn i följd efter tillsägelse, till särskild uppställningsplats.

Om ägaren ej kan meddelas får fordonet flyttas efter en månad.

7, 8§ Ägaren är skyldig att ersätta kostnader i samband med flytten av fordonet och lämnas inte tillbaka förrän avgift är betald.

 

Förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall

2§ 2 p Fordon får även flyttas om det står uppställt på sådan plats eller sådant sätt att fara uppstår, om det är uppställt i strid mot föreskrifter om stannande och parkering och har varit det fortlöpande under tre dygn.

2§ 3p Fordon får även flyttas om det är uppställt i strid mot stannande och parkering och saknar brukandetillstånd eller trafikförsäkring.

 

3) Kostnad för beslutad parkeringsvakttjänst

*Styrelsen har förhandlat fram avtal med parkeringsvaktbolag då reglerna ej följs på området (gäller både boende, besökare och ”utomstående”).

*Avtal löper ett år, sex månaders uppsägning annars automatiskt ett års förlängning

*Kostnaden blir 2300 kr + moms för skyltar och montering av dessa

*I avtalet ingår c:a 12-15 kontroller/månad (intensivare i början efter skyltar satts upp)

*Kontrollerna sker på oregelbundna tider (särskilda tider kan begäras efter överenskommelse)

*Extra kontroll kostar 450 kr + moms/timme (räknas från avfärd till återkomst från basen)

*Bolagets lön blir de pengar de får in från böterna de driver in

*Bolaget sköter eventuella inkassoärenden

*Bolaget kan flytta fordon som står på området olovligt

*Föreningen kan tvingas att bekosta avflyttning av fordon om ägare ej kan nås/vägrar betala

*Bolaget sköter eventuell flyttning, och kontakt med kommunen som forslar bort fordonet